Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
  Контрол
 
Защо се контролира дейността с продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба
 
  Класифициране на изделия
 
Кога едно изделие или технология е с двойна употреба?
 
Кое изделие може да бъде определено като продукт, свързан с отбраната?
 
  Контрол на изделия и технологии с двойна употреба
 
Какво е необходимо за износ?
 
Какво е необходимо за трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза?
 
Какво е необходимо за внос?
 
Какво е необходимо за извършване на брокерска дейност?
 
Кога се изисква разрешение за транзит?
 
Кой, как и кога издава сертификати?
 
Къде и кой приема заявленията?
 
Полезни съвети и често задавани въпроси
 
  Контрол на продукти, свързани с отбраната
 
Какво е необходимо за износ на продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за внос на продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на България?
 
Какво е необходимо за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на България?
 
Какво е необходимо за извършване на брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за транзит/превоз на продукти, свързани с отбраната през територията на Република България с автомобилен и/или железопътен транспорт
 
Как можете да изнесете продукти, свързани с отбраната, или обезопасени изделия от Списъка на продуктите, свързани с отбраната, за участие в чуждестранни изложения на отбранителна техника?
 
Какво е необходимо за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, извън територията на България?
 
Замяна или ремонт по рекламации, свързани с разрешени сделки
 
Кой, как и кога издава сертификати?
 
Как правилно се попълват документи за извършване на външнотърговски дейности с продукти, свързани с отбраната
 
Задължения на лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната
 
  Дейности с химически вещества, попадащи под обхвата на Конвенцията за забрана на химическо оръжие и Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
 
Кои са токсичните химически вещества и прекурсорите, попадащи под обхвата на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори?
 
Условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори са определени в Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г., издадена от министъра на икономиката и енергетиката
 
Кога се подава заявление за регистрация за производство, преработване и употреба?
 
Как се извършва износ, внос и трансфер на химически вещества от приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Как се извършва износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Как се извършва трансфер от и за територията на Р България за и от територията на държава от Общността на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности с химически вещества от Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП или други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор?
 
 
  Какво ново?
 
Службата за инструментите за външна политика (The Service for Foreign Policy Instruments) към Европейската комисия създава неформална група от експерти, чиято функция ще бъде да предоставят техническа експертиза в подкрепа на по-ефективното прилагане на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да проучват някои други проблеми.
 
Информация и съобщения, касаещи експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
 
  Нормативна база
 
Европейско законодателство
 
Национално законодателство
 
  Какво ново?
 
Съобщения и курсове, свързани с Организацията за забрана на химическото оръжие
 
  Образци на заявления за класифициране на изделия
 
Образци на заявления за класифициране на изделия и технологии по списъците с контролни изделия
 
  Ограничения и забрани
 
Ограничения и забрани
 
  Предоставяне на данни и отчети
 
Предоставяне на данни за внос, износ, реекспорт, трансфер и брокерска дейност на ИТДУ
 
Указания и таблици за предоставяне на данни за износ, трансфер (изходящ трансфер) от територията на България и внос и трансфер (входящ трансфер) за територията на България на ПСО
 
  Доклади на Междуведомствената комисия
 
Годишни доклади за дейността на Междуведомствената комисия
 
  Полезни връзки
 
Международни организации
 
ЕС, конвенции и международни договорености
 
Държавни институции
 
Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия с двойна употреба
 

  Контакти
 
  Карта на сайта
 
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer
Developed by: WebMaster.BG